Hobo FIX - Vital olejované podlahy

VŠEOBECNÝ POKYN
Směšovací poměry, podrobné použití a pokyny týkající se výrobků na ošetřování jsou uvedeny na etiketách lahví. Obecně platí: Dřevěné podlahy nesmějí být delší dobu vlhké nebo dokonce mokré, protože mohou na vlhkost citlivě reagovat (roztahování), proto vytírat pouze na vlhko. Silně alkalické čistící prostředky způsobují poškození povrchu, používejte proto pouze doporučené čistící prostředky a výrobky na ošetřování. Čištění neprovádět strojově. Uživatel je odpovědný za zachování intaktního povrchu schopného zatížení, protože se tyto povrchy bez provozního čištění a olejování „spotřebovávají“. Zvláště je třeba dbát na včasné ošetření/olejování povrchů olejovaných bílým olejem. Pro zajištění optimálního lícování dílce podlahy frézujeme. To může způsobit lehké lesklé stopy na Vital olejovaném povrchu. Tyto lesklé stopy mohou být patrné po položení podlahy jako světlé pruhy na okrajích dílců. Při čištění popř. olejování zmizí.

 

1) PRVNÍ ČIŠTĚNÍ PO POKLÁDÁNÍ (ČIŠTĚNÍ PO UKONČENÍ POKLÁDÁNÍ)
Úkolem pracovníka provádějícího pokládání je předat podlahu v čistém stavu. Obzvláště je třeba dbát na to, aby nebylo případnými opatřeními spojenými s čištěním po pokládání zničeno naolejování ze závodu. Pokud však k tomu dojde (aktivní čištění), patří k povinnostem pracovníka provádějícího pokládání podlahy uvést povrch opět do původního stavu (naolejování).
Při lehkém znečištění (pouze volný prach)
Odstranit nečistotu zametením nebo vysátím - hotovo.
Při normálním znečištění (běžné znečištění při pokládání)
Čištění pomocí tilo Vital péče o olejované podlahy
Při silném znečištění ( mastné skvrny, skvrny od lepidla atd.)
1. základní čištění tilo Vital aktivním čističem.
2. ošetření tilo Vital olejem.
Používejte Aktivní čistič pouze tehdy, je-li to skutečně potřeba. Po aktivním čištění se musí být podlaha vždy naolejovat. Pokud je to možné, použijte vždy nejmírnější formu čištění.

2) PRVNÍ OŠETŘENÍ
I když jsou tilo-plovoucí podlahy hotové z hlediska povrchové úpravy, doporučuje se po položení první ošetření. Při prvním ošetření se na povrch nanese jemný ochranný film a případně vnikne do malých spár po pokládání. Povrch je tak chráněn proti znečištění a vlhkosti. Pokud není první ošetření výslovně požadováno jako součást pokládání, záleží jeho provedení na zákazníkovi.
U povrchů s normálním zatížením
Ošetření tilo Vital péčí o olejované podlahy.
U povrchů se silným zatížením
Ošetření tilo Vital olejem.

3) PROVOZNÍ ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ
Podle zatížení, stupně znečištění a individuálních nároků na čistotu je třeba provádět provozní čištění. Tip: V prvních týdnech vytírat podlahu častěji na vlhko roztokem Vital péče o olejované podlahy, protože tilo Vital péče nejen čistí, ale současně vytváří i ochranný film. Každým ošetřením Vital péčí o olejované podlahy se stává olejovaná podlaha odolnější. Potom úplně stačí vysátí nebo zametení. Pouze při větším znečištění nebo v případě potřeby by se mělo provést ošetření na vlhko tilo Vital péčí o olejované podlahy.
Provozní čištění by se mělo provádět na vlhko, avšak příliš velká vlhkost by mohla podlahu poškodit! Olejo-vaný povrch se „spotřebovává“ používáním, takže musí být zajištěno zachování intaktního povrchu schopného zatížení provozním čištěním (současně ošetřením).
Při lehkém znečištění (pouze volný prach)
Odstranit nečistotu zametením nebo vysátím - hotovo.
Při znečištění
Čištění tilo Vital péčí o olejované podlahy.

4) REGENERACE POVRCHU
Regeneraci povrchu je třeba provést tehdy, když nečistoty v ochranném filmu (Vital péče na olejované podlahy) způsobí, že je povrch po letech nevzhledný (přirozená patina by neměla být považována za závadu).
Regenerace při silném znečištění (nutná jen zřídka)
1odstranit nečistotu zametením a vysátím.
2. základní čištění tilo Vital aktivním čističem.
3. ošetření tilo Vital olejem.

ČÁSTEČNÁ OPRAVA
Menší poškození může být odstraněno lehkým obroušením brusným papírem (zrnitost 180). Potom místo ošetřit tilo Vital olejem. Rozdíly barvy způsobené částečným ošetřením se během doby opět vyrovnají. Absolutní shodnost barvy – především u bíle olejovaných ploch – však nemůže být zaručena.

POKYN K UDRŽENÍ HODNOTY
Vlhkost vzduchu mezi 40 % a 60 % zabezpečí optimální klima místnosti. To je dobré nejen pro zdraví a dobrý pocit člověka, nýbrž také ideální pro tilo plovoucí podlahy. Ve vytápěných místnostech není často během topného období v zimě této hodnoty dosaženo. Následkem může být tvorba spár. Vyvarujte se příliš suchého vzduchu použitím zvlhčovačů a rozmístěním pokojových květin. Náš tip: Na nohy od nábytku připevnit filcové podložky. Pod otočné židle položit podložky. Pro ochranu před prachem a pískem položit před a za vstupní dveře rohožku.
Velmi silně namáhané plochy (prostory pro publikum, pracovní úseky, kuchyňská pracoviště atd.) je nutno před umytím nalakovat (viz. „Technická informace – uzavírací nátěr“) popř. naolejovat.

Doporučení pro ošetřování se zakládají na četných průzkumech výrobce prostředků na ošetřování. Abyste si tvale uchovali krásu Vaší podlahy, je nutné provádět čištění a ošetřování výlučně tilo prostředky na ošetřování, protože jsou tyto prostředky optimálně sladěny s příslušným povrchem. Za škody vzniklé nepozorným a neodborným použitím systému pro ošetřování nebo použitím jiných výrobků na ošetřování nemůže být převzata záruka.
Pokud byste měli ještě nějaké nejasnosti, doporučujeme Vám požádat o radu specializovaného prodejce.