Flotex - čištění a údržba

Efektivní způsob údržby se odvíjí od místa použití podlahové krytiny, stupně zátěže a standardních požadavků na čistotu (například potřeby administrativních prostor se budou značně odlišovat od domu s pečovatelskou služnou či sanatoria).

Ve vstupních prostorách stejně jako na rozhraní znečistěných a čistých prostor (např. mezi výrobou a kanceláří) používejte začišťovací postup, abyste minimalizovali znečištění – vyzkoušejte systémy podlahových  krytin Coral a Nuway vhodné právě pro vstupní prostory.

Flotex by měl být vysáván pravidelně podle potřeby za použití vysavače s otáčivým kartáčem, tj. vertikálním nebo hadicovým. Některé vysavače mohou být přizpůsobeny nasazením hlavy s otočným kartáčem – v případě pochybností kontaktujte dodavatele vysavače.

 

Pamatujte si, že nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud budete pohybovat trubicí „rychle dopředu a pomalu zpět“.

Údržba

Ve velmi zatížených prostorách či místech s vysokými hygienickými požadavky je potřebné pravidelné mokré čištění. Jiné prostory zpravidla vyžadují tento druh údržby v delších časových intervalech.

Pro čištění podlahové krytiny Flotex lze použít řadu běžných čistících přístrojů. Abyste dosáhli skutečně efektivního čištění, vždy použijte dostatečné množství vody (tam kde je to vhodné) a jen malé množství čistícího přípravku.

1. Čištění za požití kotoučových kartáčů

Jde o relativně důkladný a rychle schnoucí způsob čištění krytiny Flotex. Nejlepších výsledku je dosaženo při pravidelném čištění.

Poznámka:

Kotoučové kartáče vyčistí Flotex čistícím roztokem, do přístroje se vrací voda spolu s nečistotami

2. Suché čištění

Jednoduchý způsob čištění, který nevyžaduje čas potřebný k uschnutí. Vhodné zejména
v těch prostorách, které nemohou být delší dobu uzavřeny, např. hotelové recepce.

3. Čištění hornou vodou

Efektivní a relativně rychlý způsob čištění pro drobné či středně velké znečištění. Vhodné zejména pro takové prostory, které nemohou být neustále uklízeny.

Poznámka:

A. V prostorách, které vyžadují časté čistění skvrn, je možné používat menší čistící přístroje, které vyčistí jak skvrny, tak je lze použít i pro běžnou údržbu.

B. Koncentrace čistícího prostředku v těchto přístrojích by neměla překročit poměr 1
díl čistícího prostředku ku 100 dílům vody. V případě, že je výrobcem doporučen
ještě slabší roztok, dbejte na doporučení výrobce.

4. Stroje 3 v 1

Stejně jako u čištění horkou vodou jsou i tyto stroje vhodné pro prostory, které jsou více zatíženy.

5. Rotační kartáčování

Jde o nejefektivnější a nejúčinnější způsob hlubokého čištění podlahové krytiny Flotex.

Poznámka:

A. Proud čistícího prostředku z přístroje je velmi slabý a nedostatečný pro vyčištění Flotexu, proto je dobré před zahájením čištění nanést slabý roztok čistícího prostředku přímo na podlahovou krytinu.

B. Měl by být používán pouze práškový čistící prostředek. Koncentrace roztoku by neměla být vyšší než 1 díl čistícího prostředku ku
100 dílům vody. Zabraňte tomu, aby se čistící prostředek zašlapal do krytiny Flotex.

C. Přenoska používaná při mokrém čištění by měla být obdobná jako ta, která je používaná u stroje pro čištění horkou vodou.

D. Dostatečné větrání vyčištěného prostoru urychlí proces schnutí.

E. Není vhodné pro aplikování na čtverce.

Prostředky odstraňující zápach (deodoranty) a dezinfekční prostředky

Deodoranty členíme na dvě kategorie:

A. Deodoranty, které utlumí nepříjemný
zápach díky silné vůni

B. Deodoranty, které neutralizují bakterie způsobující nepříjemný zápach

Většina výrobců chemických čistících prostředků má deodoranty ve své nabídce. Pokud je potřeba koberec vydezinfikovat,
je možné použít např. naředěné fenoly. Doporučený stupeň ředění by neměl být překročen. Nikdy nepoužívejte bělidla, raději použijte jiné sanitární prostředky.

Když se stane nehoda 

A. Ukliďte co nejvíce vysypaného či vylitého znečištění za použití stěrky nebo lopatky.
B. Aplikujte vhodný čistící prostředek, vykartáčujte a setřete špinavou tekutinu hadříkem.
C. Opláchněte čistou vodou. Vytřete co nejvíce tekutiny hadříkem, eventuelně použijte stěrku nebo lopatku, nechejte uschnout.

 

Problém:

Rozlitá tekutina

znečištěnísuchými částicemi

Žvýkka

znečištěnémísto

Skvrna je i po vyčištěnístále patrná

 

Jaknato?

Při znečištěnímalého místanebopřidrobných znečištěních zkontrolujete tabulkusnejčastějšími příčinami znečištění.Potépoužijtestěrku,kartáča opláchněte.

Přiznečištění většíchploch sipřečtětečástbrožuryzabývající se údržboupodlahovýchkrytin.

Sesbírejte většíčástice.

Řádně vysajte.

Použijtečistící prostředkynabázipáry,rozpouštědla nebo zchlazení.

Šetrněsetřetezapoužití tri-chlor-ethylenu nebopoužijtejinýchemický čistícíprostředek,pokudjetonutné.

Použijteostrýnůž,vyřízněteznečištěné místo(např.propálené odcigarety)

apoložtenovýkuspodlahovékrytiny.

Může jít ozbytekčistícíhoprostředkunebonedošlokpatřičnému opláchnutíposamotnémvyčištění.

•Namočte místohorkouvodou apoužijtestěrkučikartáča vysušte.Vpřípadě většíplochysiznovuprostudujtetučástbrožury,kterásezabýváúdržbou.

 

Čistící prostředky (pro čištění skvrn)

Poznámka: Pokud použijete čistící prostředek, pokaždé místo nakonec omyjte čistou vodou.

UPOZORNĚNÍ: *Výpary jsou toxické, proto je nevdechujte. + Jde o vysoce hořlavé tekutiny. Manipulujte s nimi velmi opatrně. nepřibližujte se s otevřeným ohněm, při aplikaci nekuřte.

A     15:1roztokčistícíhoprostředku(15dílkůvodyku1dílkučistícíhoprostředku)

připoužitípráškového saponátu

B     Vhodnýodstraňovačskvrnpronylonovávláknapodlahových krytin

C     Tri-chlor-ethylennebojinýchemickýčistícíprostředek*

D     Denaturovanýalkohol+

E     50/50V/Vroztokamethanol+

 

Jak postupovat při znečištění
Následující tabulka obsahuje nejčastěji se vyskytující případy znečištění krytiny Flotex a dává také návod, jak postupovat při odstranění dané nečistoty

Látka

Použitelný čistící prostředek

Vysušenéskvrnyprostředkykodstranění

Káva,čaj,minerálka,ovocnášťáva,

jídlo(netučné),rajčeasojováomáčka

A,potéBpokudjetopotřebné

B

Tučnájídla, kuchyňskýolej

B,poté A

B,pokudjetonutné,takopakovat, potéA

Alkoholickénápoje

A

DpotéB

Žvýkka,sladkosti, zbytkyplastelínyatd.

Zmrazitaerosolem, odstranitúlomky,potéC, alešetr.

Zmrazitaerosolem, odstranitúlomky, potéC,alešetrně.

Tukyjakosádlo(kteréztuhne)atd.

C,poté B

C,poté B

Inkoustzkuličkovéhopera,krémnaboty

D,potéA

D,potéA

Bláto

Nechejte zaschnout, vysajte, potéA

VysajtepotéA

Dehet

C, potéA

Skrábnětepřebytky,CpotéA

Vosk

Skrábněte,potéC

Skrábněte,C

Barvy

Setřete,potéA(vodou ředitelnébarvy).Navlhčete hadříksCneboD(barvynabázialhokolu)

Musíbýtokamžitěvyčištěno

Nafta,benzín, parafín

A,nebo B

C,poté B

Nemrznoucísměs,brzdonebo spojkokapalina, mechanická kapalina

A

C

Výkalyazvratky

Odstraňtepevnéčásti,A

Odstraňtepevnéčásti,BpotéA

Krev

Setřete,A

B,potéA

M

Odstranittekutinu,umýt

čistouvodou

Opláchnoutčistouvodou,

vyčistitapřípadněopakovat.

Jodoform(2%)rtuť,chrom,genciánka

A

E,poté A

Běžnéky

B

BpotéD (pokudnutné), potéA

Zubní  cement, vosky,gumy

Nechejteuschnout

Setřete,CpotéA

 

VAROVÁNÍ

následující látky mohou zničit nebo odbarvit krytinu Flotex:

(a) Barviva atd. a látky obsahující barviva nebo pigmenty např. barvy na vlasy.
(b) Silné kyseliny, např. kyselina z autobaterie. (c) Silné zásady – žíraviny, např. některé čističe
sporáků a trub.
(d) Bělidla nebo silně oxidační prostředky např. chlornan nebo peroxid.

(e) Ketony, např. aceton.
(f ) Některá rozpouštědla.
(g) Tekutiny horké více jak 200°C.
(h) Potraviny obsahující silná barviva včetně některých nápojů.

(i) Moč např. některé složky unikající moči mohou odbarvit Flotex.
( j) Vinyl – nesmí být použit, protože způsobuje zvlnění a zpuchření krytiny.
(k) Jehlové podpatky, neolištované židle a stoličky, atd.